Skip to Content

Nyhetsarkiv

 • Slutrapport publicerad

  20 december, 2018

  ARENA publicerar en sammanfattande slutrapport, 2018:01, kring alternativ finansiering av transportinfrastruktur och användning av styrmedel inom transportsektorn. Arbetet har utförts av Blekinge Tekniska Högskola, med Emil Numminen och Henrik Sellberg som ansvariga. Alla ARENA-rapporter finns för nerladdning i vårt dokumentarkiv.

 • ARENA publicerar ytterligare rapporter

  13 februari, 2018

  ARENA har publicerat ytterligare två nya rapporter som avrapporterar projektet om metodik för effektutvärdering. 2017:04 beskriver hur Syntetisk Aperturradar (SAR) kan användas för trafikmätning vid effektutvärdering och hur urval av mätområden kan göras. ARENA rapport 2017:05 är en slutrapport med slutsats och rekommendation för projektet. Rapporten beskriver möjliga effekter av kilometerskatt, mätning och analys av nyckeltal, behovsanalys, rekommendation för fortsattLäs mer »

 • Två nya ARENA-rapporter om effektutvärdering av kilometerskatt

  23 maj, 2017

  ARENA publicerar två nya rapporter om effektutvärdering av vägslitageskatt. 2017:01 behandlar nyckeltal och datakällor för effektutvärdering som analyserats och verifierats. 2017:02 beskriver hur yttäckande trafikmätningar med satellitburen radar kan användas i effektutvärderingsarbetet. Båda rapporterna kan laddas ner från vårt dokumentlager.

 • Vägslitageskattekommittén har lämnat sitt betänkande

  14 mars, 2017

  Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande ”Vägskatt” till regeringen. Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas. Syftet med skatten är bland annat att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina kostnader för samhällsekonomin. Skatten kan även bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn kanLäs mer »

 • ARENA publicerar ny rapport

  15 november, 2016

  Nu finns en ny rapport från ARENA att hämta i vårt dokumentlager. Rapport 2016:02 är en delrapport i vårt projekt kring effektutvärdering av väg och handlar om metodutvecklingen. Rapporten finns att ladda ner från vårt dokumentlager.

 • Tiden för vägslitageskatteutredningen förlängs

  19 oktober, 2016

  Vägslitageskattekommittén, som enligt det ursprungliga planen skulle läggas fram den 9 december 2016, kommer att få ytterligare några månader på sig att färdigställa sitt reportage uppger Svensk Åkeritidning. Enligt kommitténs ordförande Vilhelm Andersson är det effekterna på andra lagar, bl.a. vad gäller integritetsfrågor, som behöver belysas. Utredningen kommer nu att överlämnas i slutet av februari 2017.

 • Ny rapport om effektutvärdering av kilometerskatt publicerad

  14 mars, 2016

  En rapport från första fasen av projektet kring effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon finns nu publicerad på ARENAs webb. Rapporten är en omvärldsanalys där 15 avgiftssystem med olika syften och mål har granskats med fokus på hur man valt att utvärdera, eller valt att inte utvärdera, effekterna som införandet har medfört. Rapporten täcker också kunskapsläget och trender kring mätmetoderLäs mer »

 • Utredning om vägslitageskatt för tunga lastbilar beslutad

  7 maj, 2015

  Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. Genom en vägslitageskatt kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Skatten ska omfatta svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt skulle även:Läs mer »

 • Nya rapporter från ARENA

  29 september, 2014

  Tre nya rapporter har publicerats av ARENA-projektet. Det rör sig om den omfattande strategianalys som genomförts inom projektet och som resulterat i en rapport om de legala förutsättningarna för vägavgifter i Sverige, en rapport om policy och kunskapsläget, samt en rapport om vägen framåt. De första två rapporterna är skrivna på engelska medan den sista är skriven på svenska. ArbetetLäs mer »

 • Göteborgarna röstar nej till trängselskatt

  15 september, 2014

  Folkomröstningen om trängselskatt, som genomfördes i Göteborg i samband med de allmänna valen 14 september, resulterade i en tydlig vinst för nej-sidan. Enligt Goteborg.se den 15/9, när 295 av 297 valdistrikt har räknats leder nej-sidan med knappt 57% över ja-sidans dryga 43%. Generellt kan sägas att de centrala distrikten röstat för medan ytterområdena röstat nej. I en skriftlig kommentar sägerLäs mer »

 • ARENA på ITS World Congress

  15 september, 2014

  ARENA höll två föredrag vid ITS World Congress 2014 som hölls i Detroit, Michigan, 7-11 september. Baserat på rapporten 2014-01 om kontrollsystem presenterade Per Ola Clemedtson från NetPort Science Park, ett paper kallat ”Innovative Enforcment Systems for Road Tolls” och Gideon Mbiydzenyuy från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) presenterade ”Impacts of Differentiated Road Charges” baserat på forskning som BTH utfört inom ramenLäs mer »

 • Innovativa kontrollsystem – ny rapport från ARENA

  10 februari, 2014

  Hur kan vi bygga upp kontrollsystem som både säkrar rättssäker och rättvis avgiftsupptagning, samtidigt som den personliga och affärsmässiga integriteten bevaras? Hur har man gjort i andra länder? Vilka tekniker och metoder står till buds och vilka speciella förutsättningar har vi att ta hänsyn till i Sverige? Svaren på dessa frågor finner vi i årets första rapport från ARENA, skrivenLäs mer »

 • ARENA på Transportforum

  13 januari, 2014

  Traditionsenligt genomfördes Transportforum i början av januari även detta år. Och som vanligt var ARENA väl representerat. Denna gång i verklig pole position; session nr 1, som löpte under första dagens hela eftermiddag. 2014 fanns extra mycket resultat att presentera, vilket märks på den digra agendan; Vägtullar och personlig integritet går att kombinera – Carl J Hamilton, Policy Technology/KTH VägvalLäs mer »

 • Ny rapport från ARENA; Nordiskt samarbete kring vägtullsystem

  29 oktober, 2013

  ARENA publicerar en rapport kring möjliga synergier och utmaningar vid samverkan kring vägtullsystem mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Samverkan kan sänka kostnader och risker om man samlas kring en gemensam plattform för nästa generations vägtullsystem, samtidigt som varje land behåller sin suveränitet vad gäller införande, användning och tariffer. Uppdraget är utfört av Michael Forss från WSPLäs mer »

 • ARENAs trafikmätning på E22 vid Karlshamn; fordon från 34 länder och 22% utländska lastbilar

  25 juni, 2013

  Rättvisa och konkurrensneutrala förutsättningar är vitalt för trafikanter och allra helst för den yrkesmässiga trafiken. Detta är också faktorer som driver utvecklingen av vägavgifter, så att alla som använder vägarna eller orsakar trängsel eller olyckor betalar lika mycket oavsett i vilket land som fordonet är registrerat. Därför är ARENA-projektet, som är nationell samarbetsplattform för vägavgifter, intresserat av att analysera andelenLäs mer »

 • Ny rapport från ARENA

  4 juni, 2013

  Nu finns ARENA-projektets rapport kring hur personlig integritet kan säkerställas vid införande av vägtullar av olika slag. Rapporten är skriven av Carl J Hamilton och beskriver olika typer av vägtullsystem, olika typer av hot mot personlig integritet och hur man hanterar frågan i andra länder och inom andra verksamhetsområden, såsom vård, banksektorn, offentlig förvaltning och telekommunikation. Rapporten beskriver såväl tekniska,Läs mer »

 • Framgångsrikt ARENA-seminarium om EETS

  18 april, 2013

  ARENA-projektet och Blekinge Tekniska Högskola genomförde 8-9 april ett mycket framgångsrikt internationellt seminarium om hållbara affärsmodeller för EETS och andra ITS-tjänster. Föreläsare var både forskare och företagare med erfarenhet från att tillföra mervärde och lönsamhet som mellanhand. Tanken var att inspirera aktörer inom ITS-området, inte minst potentiella leverantörer av vägtullstjänster såsom EETS, med stöd av exempel från andra branscher. SammanlagtLäs mer »

 • Danmark lägger kilometerskatten på is

  26 februari, 2013

  Danska regeringen drar tillbaka förslaget på att införa kilometerskatt för lastbilar från 2015. Som anledning anger man att kostnaderna för investering och drift skulle bli alltför hög i förhållande till nyttan. Skatteminister Holger K Nielsen menar att brukaravgifter är en sund princip, men att kostnaden för både statskassan och för näringslivet blir för hög med dagens lösningar. Man noterar samtidigtLäs mer »

 • ARENA bjuder in till seminarium om hållbara affärsmodeller för EETS

  12 februari, 2013

  ARENA och Blekinge Tekniska Högskola bjuder in till ett internationellt seminarium om hur man kan lära av andra branscher för att skapa ett hållbart ramverk för såväl EETS som andra ITS-relaterade tjänster. Seminariet äger rum i Malmö 9 april. En gemensam middag erbjuds kvällen innan, 8 april. Seminariet kommer att hållas på engelska. Läs mer på våra engelska sidor.

 • Vägtullsutredningens slutbetänkande överlämnat till finansdepartementet

  8 februari, 2013

  2011 år Vägtullsutredning lämnade 7/2 sitt slutbetänkande, ”Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon” (SOU 2013:3). Utredningen föreslår att utländska fordon skall betala trängselskatt, detta med hjälp av transponder såsom BroBizz eller Autopass eller via en internettjänst. Därmed uppnås konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska fordon. Utredningen föreslår också att en förseningsavgift om 100 kr tas ut vid försenad betalning. OmLäs mer »

 • Workshop om trafikmätning med modern teknik

  8 februari, 2013

  Trafikverket och ARENA-projektet arrangerade den 29 januari en workshop om användning av modern teknik, exempelvis ANPR, för trafikmätning i Göteborg. Olika intressenters behov belystes, exempelvis restid, ruttval, trafikvolym, fordonstyper, farligt godstransporter, nationalitetsbestämning, etc. Representanter från Trafikverket, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland beskrev sina önskemål kring trafikdata och leverantörer av teknik och lösningar deltog i workshopen och lyfte fram deLäs mer »

 • ARENA på Transportforum 2013

  11 januari, 2013

  2013 års Transportforum gick av stapeln i Linköping 9-10 januari och gästades av ca 1600 deltagare. Som vanligt fanns det ett mycket stort utbud av föredrag att lyssna till och delta i diskussioner kring. Sammanlagt 83 sessioner med tillsammans flera hundra presentationer ger mycket till alla i transportsverige. ARENA deltog med en egen session: ”Vägavgifter i praktiken” med Marianne Erlandson,Läs mer »

 • ARENA på Green Corridors Demo Day

  17 december, 2012

  12-12-12 arrangerades den andra Demodagen för Gröna Korridorer, denna gång internationell och i Malmö. Bland 30 utställare fanns ARENA med för att informera om hur interoperabla vägavgifter kan användas som ett verktyg för att utveckla hållbara transportsystem och gröna transportkorridorer. Vi visade en uppdaterad version av ARENA-filmen (finns även på YouTube ), en Prezipresentation och vår egen skatteupptagningsapplikation från fältförsöken. UnderLäs mer »

 • Delbetänkande från Vägtullsutredningen

  15 november, 2012

  2011 års vägtullsutredning har överlämnat delbetänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem, SOU 2012:60, till finansminister Anders Borg. Delbetänkandet innehåller förslag till hur avgifter på de nya broarna i Motala, Sundsvall och Skurusundet författningsmässigt ska regleras. Vid utformningen av reglerna har hänsyn bland annat tagits till det så kallade Eurovinjettdirektivet som styr hur EU:s medlemsstater får ta ut avgifter avLäs mer »

 • Styrman blir kapten och ny styrman mönstrar på

  15 november, 2012

  Michael Forss, som varit huvudprojektledare för ARENA-projektet, söker sig efter sex år på NetPort.Karlshamn till nya utmaningar hos WSP i Göteborg. Per Ola Clemedtson, med fyra års erfarenhet av ARENA och Gunnar Fastén, med lång erfarenhet av ITS-relaterade projekt, kommer fortsättningsvis att ansvara för ARENAs projektledning. Vi önskar Michael lycka till i sin fortsatta karriär och hoppas att vi kommer attLäs mer »

 • Tillstånd för mätning av andel utländska fordon

  19 juni, 2012

  Länsstyrelsen har beviljat NetPort.Karlshamn tillstånd för kameraövervakning med syfte att genomföra mätningar av andelen utländska fordon som passerar E22 Mörrum Väst. Mätningarna ska genomföras med hjälp av kameror placerade ovanför vägbanan. Kamerorna tar en bild på passerande fordon för att kunna göra en bestämning av nationaliteten och sedan raderas bilden. Mätningarna görs inom ramen för projekt ARENA 3 i samarbeteLäs mer »

 • ARENA arrangerade workshop i Malmö

  8 juni, 2012

  Den 5 juni arrangerade ARENA en framgångsrik workshop om vägavgifter i Malmö. 44 deltagare, experter, myndigheter och industrirepresentanter från 12 länder i Europa var inbjudna. Workshopen diskuterade några av de återstående viktiga frågorna för införandet av den europeiska tjänsten för elektroniska vägtullar (EETS), en säkerhetspolicy och olika nyckeltal. Trots en framgångsrik workshop finns det fortfarande en bit kvar där detLäs mer »

 • Trängselskatt även för miljöbilar

  30 maj, 2012

  Transportstyrelsen berättar i ett pressmeddelande att alla miljöbilar snart omfattas av trängselskatten. Därmed upphör det undantag som funnits för vissa miljöbilar. Det innebär att från och med 1 augusti 2012 blir alla miljöbilsägare skyldiga att betala trängselskatt när de passerar en betalstation i Stockholms innerstad. Totalt påverkas cirka 190 000 bilar. Miljöbilar som registrerats före 1 januari 2009, har hittillsLäs mer »

 • Workshop i samarbete med Stockholm Group

  19 april, 2012

  European Electronic Toll Service (EETS), en betaltjänst för vägavgifter,  ska enligt det så kallade EFC-direktivet ska införas för lastbilar i oktober 2012. För att tjänsten ska bli verklighet behöver olika initiativ tas, bland annat när det gäller säkerhetsaspekter och nyckeltal. ARENA och Stockholm Group bjuder därför in till en workshop för att underlätta att ta nästa steg när det gällerLäs mer »

 • Mätning av utländska fordon

  4 april, 2012

  NetPort har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för att mäta andelen utländska fordon med hjälp av kameror. De bilder som tas på passerande fordon analyseras för att avgöra nationalitet, varefter de slängs. Syftet med mätningen är förbättra statistiken kring den utländska trafiken, framförallt när det gäller tung trafik. Idag saknas tillförlitlig statistik kring detta, vilket är viktigtLäs mer »

 • Trängselskatt i Göteborg 2013

  9 mars, 2012

  Trafikverket tecknar avtal med Q-Free ASA om byggandet av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Upphandlingen gjordes under våren 2011 men har varit föremål för överprövning i flera rättsinstanser. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt beslutat att upphandlingen var korrekt utförd och arbetet kan börja. Det var i april 2011 som Trafikverkets beslut att ge uppdraget att bygga betalstationerna till Q-Free ASALäs mer »

 • Vitryssland inför vägavgifter

  8 mars, 2012

  Enligt Telegraf har Vitryssland beslutat att införa vägavgifter för delar av det nationella vägnätet. Den första fasen implementeras redan den 1 juli 2013. Vägavgifterna omfattar både personbilar och lastbilar för 2743 km av vägnätet. Kapsch TrafficCom har fått kontrakt för uppbyggnad och drift av systemet, en drifttid på 20 år. Tekniken som har handlats upp är mikroågskommunikation (DSRC). Intäkterna väntasLäs mer »

 • Premiär för ny hemsida

  27 januari, 2012

  Nu är det premiär för ARENAs nya hemsida! Detta sammanfaller med att projektet ARENA 3 startar! Projektet finansieras av Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA. Nya funktioner som hittas på hemsidan är, bättre nyhetsbevakning, bättre kategorisering av gamla seminarier/konferenser samt rapporter, koppling till sociala medier och andra tjänster genom AddThis och naturligtvis helt ny design! Glöm inte att anmäla digLäs mer »

 • Reviderat direktiv om vägtullar

  7 november, 2011

  Direktiv 2011/76/EU som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas ”Eurovinjettdirektivet” fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2Läs mer »

 • Kilometerskatt i budgetmotioner

  7 oktober, 2011

  Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår differentierad kilometerskatt för tung trafik i sina budgetmotioner. Förslaget skulle enligt S och MP ge fyra miljarder kronor årligen, vilket tidigare statliga utredningar från f.d. SIKA har visat. Förslaget att återinföra kilometerskatt för tung trafik fanns med i de den rödgröna oppositionens gemensamma valmanifest redan 2010 och fick då kraftig kritik, både av berörda branscherLäs mer »

 • Vägavgifter i danska regeringsförklaringen

  7 oktober, 2011

  Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken. Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas förLäs mer »

 • Norge öppnar för køprising

  1 oktober, 2011

  Några år efter att Stockholm införde trängselskatt är nu norska städer på gång att få ett liknande regelverk. I ett pressmeddelande skriver det norska miljödepartementet att regler för norska trängselavgifter kommer i oktober och att städerna själva bestämmer om de ska införas eller inte. ”Trängselavgifter leder till mindre biltrafik och ökat resande i kollektivtrafiken. Erfarenheterna från andra länder är mycketLäs mer »

 • Norska vägtullar går så bra att de tas bort

  23 september, 2011

  De så kallade bomstasjonene är med och finansierar nya vägar runt om i Norge. Nu gör oväntat intensiv trafik, och låga räntor, att minst åtta av dem kan demonteras flera år tidigare än tänkt. Det gäller bland andra E18 i Sande i Vestfold, vid Oslofjordtunneln samt en ny motorvägssträcka till Kongsvinger. Den vägtull som tas bort först blir vid StraumsbronLäs mer »

 • Trängselskatt betalar nya vägar

  23 september, 2011

  När trängselskatter infördes i Stockholm efter folkomröstningen 2006 var ett av lockbetena för bilisterna att pengarna skulle tillbaka till Stockholmsregionen för att användas till nya vägar och spår. Än så länge har ganska lite betalats tillbaka och socialdemokraterna i riksdagen har gått till attack mot regeringen för att den gömmer pengarna i statens stora kassakista. Nästa år kommer en rejälLäs mer »

 • Driftskostnaderna för trängselskatt allt lägre

  23 september, 2011

  Driftskostnaderna för trängselskatten i Stockholm sjunker successivt år för år. Budgetpropositionen, som nyligen släpptes, visar att driftskostnaden under år 2010 är en tredjedel av intäkterna, 261 miljoner kronor. Driftskostnaden väntas fortsätta sjunka de närmsta åren. När trängselskatten i Stockholm introducerades år 2007 var driftskostnaderna högre än intäkterna från den inbetalda trängselskatten, men redan året därpå sjönk kostnader och intäkterna ökade.Läs mer »

 • ARENA på ITS World Congress i Orlando

  23 september, 2011

  Representanter från ARENA kommer att delta under ITS World Congress i Orlando nästa månad. Flera forskare från Blekinge Tekniska Högskola kommer att presentera forskningsresultat, därtill har projektet en utställningsyta i ITS Swedens monter, 1713A. Kongressen är årligen återkommande och temat för året är “Keeping the Economy Moving”. Kongressen äger rum mellan den 16-20 oktober i Orange County Convention Center, OrlandoLäs mer »

 • Rådet antar reviderat Eurovinjettdirektiv

  13 september, 2011

  Den 12 september antog Europeiska Rådet utan debatt det reviderade, så kallade, Eurovinjettdirektivet. Revideringen gör det möjligt för EU:s medlemsstater att införa nya tullar/vägavgifter för lastbilar och även ta betalt för externa kostnader såsom utsläpp och buller, vilket inte gick tidigare. Det blir nu också möjligt att differentiera vägavgiften med avseende på trängsel. I framtiden kommer det alltså bli möjligtLäs mer »

 • Oppositionen överväger trängselavgift i Köpenhamn

  25 augusti, 2011

  Danmark har länge diskuterat att införa trängselavgift för passage in och ut ur Köpenhamn. Efter införandet av trängselavgifter i London och Stockholm, som har haft fungerande i system i några år, lämnar nu den danska oppositionen förslag om ett införande i Köpenhamn när valrörelsen drar igång. 40 DKK under rusningstid eller 20 DKK i lågtrafikperioden kan det kosta om förslagetLäs mer »