Skip to Content

"Ett stort antal myndigheter, organisationer och företag, från olika delar av världen, medverkar i ARENA-projektet."

Bakgrund

Behovet av brukaravgifter stod tidigt klart för några initierade. Ur detta skapades projektet TANGO Collect, som drevs under åren 2004-2005 av Blekinge Tekniska Högskola, Sweco och BMT. Under TANGO Collect föddes idén att skapa en arena för den samlade kompetensen inom vägavgiftsområdet i Sverige. Detta blev sedermera ARENA-projektet, vars första fas startade 2006. ARENA med sin samverkansmiljö mellan näringsliv, forskare och myndigheter hade som konkret mål att utveckla ett koncept för ett vägavgiftssystem för lastbilar.

Den andra fasen avslutades i början av 2011 och syftet var att verifiera det utvecklade vägavgiftskonceptet i verkligheten genom att bjuda in ett antal leverantörer för praktiska demonstrationer. Projektet lade även grunden för en innovationsmiljö inom ITS, som är knuten till NetPort Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.

I den tredje fasen av ARENA breddades anslaget till att stödja utvecklingen av samverkan och interoperabilitet mellan olika system för brukaravgifter, exempelvis trängselskatt, infrastrukturavgifter eller kilometerskatt, såväl i Sverige som utomlands.

Från 2015 har ARENA övergått från projekt till att vara en långsiktig nationell kunskapsplattform för brukaravgifter inom transportsektorn. Inom ARENA-plattformen drivs därmed olika projekt med olika löptider och finansiärer, beroende på de problemställningar som är aktuella i samhället. Ett av dessa handlar om att utveckla metodik för effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon, ett projekt som stödjer och samverkar med kommittén som på regeringens uppdrag utreder vägslitageskatt. Andra projekt fokuserar på användning av brukaravgifter för finansiering av infrastruktur eller som styrmedel. ARENA bevakar också den långsiktiga utvecklingen inom transportsektorn med avseende på det som påverkar användningen av brukaravgifter.

ARENA drivs i samverkan mellan NetPort Science Park, Blekinge Tekniska Högskola och Sweco och finansieras till största delen av Trafikverket, Transportstyrelsen, Vinnova och Region Blekinge.