Skip to Content

Vägslitageskattekommittén har lämnat sitt betänkande

Publicerad den 14 mars, 2017

Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande ”Vägskatt” till regeringen.

Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas. Syftet med skatten är bland annat att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina kostnader för samhällsekonomin. Skatten kan även bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn kan nås. Skatten kan också bidra till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till t.ex. tåg och sjöfart. Vidare kan skatten öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de som utför tunga vägtransporter.

Kommittén föreslår en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och -kombinationer på minst 12 ton. Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Skatten tas ut med 0,38–1,69 kronor och bestäms utifrån lastbilens egenskaper (vikt, axlar, utsläppsklass och förekomsten av draganordning). Skatten för ett genomsnittligt fordon utan draganordning är cirka 0,60 kronor per kilometer och skatten för ett genomsnittligt fordon med draganordning är cirka 1,10 kronor per kilometer.

Hämta hela betänkandet på regeringen.se