Skip to Content

Delbetänkande från Vägtullsutredningen

Publicerad den 15 november, 2012

2011 års vägtullsutredning har överlämnat delbetänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem, SOU 2012:60, till finansminister Anders Borg. Delbetänkandet innehåller förslag till hur avgifter på de nya broarna i Motala, Sundsvall och Skurusundet författningsmässigt ska regleras.

Vid utformningen av reglerna har hänsyn bland annat tagits till det så kallade Eurovinjettdirektivet som styr hur EU:s medlemsstater får ta ut avgifter av tunga lastbilar på vissa infrastrukturer. Avgifterna ska även tas ut för sådana fordon som inte är registrerade i det svenska vägtrafikregistret.

För att förenkla ett sådant avgiftsuttag föreslår utredningen bland annat att transponder ska kunna användas. I delbetänkandet finns även förslag till hur kommissionens beslut om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar ska genomföras i svensk rätt.